Informasjon vedr generalforsamling 2021

Dagens lovverk krever at borettslag skal årlig gjennomføre generalforsamlinger med fysisk oppmøte. I 2020 ble det gitt dispensasjon fra dette kravet siden fysiske samlinger ikke var mulig med tanke på pandemien. Dispensasjonen gjaldt til og med november i fjor. Lynghaug borettslag avholdt digital generalforsamling i 2020, spørsmålet er da hva som skjer videre.

Regjeringen har fremmet et nytt lovforslag overfor Stortinget som igjen vil gjøre det mulig å gjennomføre årsmøte/generalforsamling digitalt. Regelverket vil være permanent og er i stor grad basert på de midlertidige reglene som ble gitt i 2020.

Regelverket gjelder både styremøter og årsmøter/generalforsamlinger. Noen endringer er foreslått i forhold til det midlertidige regelverket fra i fjor, blant annet kan et mindretall på minst 10 % av eierne i boligselskapet kreve ordinært fysisk årsmøte hvis de ønsker det. I vårt borettslag vil det si minst 27 andelseiere må kreve fysisk oppmøte. Lovforslaget er nå til behandling i Stortinget og forventes å bli endelig blir vedtatt/trår i kraft rett over påske.

Styret ønsker å påpeke at dette kun er til informasjon. Vi har ingen planer om å gjøre digital generalforsamling til permanent praksis i vårt borettslag på nåværende tidspunkt.

Men med tanke på pandemiens status per i dag så tror jeg vi alle ser at det er usannsynlig at det vil bli tillatt med private forsamlinger for 263 personer innen mai.

Vi vil derfor opplyse om at det vil bli digital generalforsamling i 2021.

Dette vil gjennomføres på samme måte som i fjor, der de som ønsker å delta men ikke kan delta digitalt vil kunne delta via post. Innkalling og avstemming vil ellers skje via epost/sms og via «minside» i Vestbo sin beboerportal. Det vil komme instrukser for dette når generalforsamlingen nærmer seg.

 

Mvh Styret

18.03.2021 13:45