Om ladestasjonene /About the charging stations

Pris fra 01. juli 2023 for lading er satt til 2.5 kr per kWh. Følg med på hjemmesiden for den til enhver tid oppdaterte pris.

Litt om hvordan vi bestemmer prisen

De ti nyeste ladestasjonene har egen måler, og faktura for disse er utgangspunktet for å beregne prisen. Dette gjøres etter følgende eksempel:

I april 2023 er det forbrukt 2 393,92kWh  til en strømpris på 1,3 kr per kWh. I tillegg kommer avgifter som fast månedspris, enova-avgift, energiledd for dag og nattforbruk og forbruksavgift. Totalt er fakturaen på ladestasjonene på 5 750,17kr.

5 750,17 fordelt på de 2 393,92 forbrukte kWh gir en pris på 2.4 kr/kWh. Dette er utgangspunktet for styrets vurdering av pris

Siden strømprisen endrer seg hele tiden, og vi får faktura for ladeforbruket sent i påfølgende måned, vil vi alltid oppleve at  vi enten har satt for lav pris eller for høy pris. I starten av året hadde vi ingen faktura å gå ut i fra for å bestemme prisen, og denne viste seg å være for lav slik at borettslaget gikk i tap. Prisen ble derfor satt opp litt, slik at dette over en kort periode kunne hentes inn igjen. Tilsvarende vil vi, dersom strømprisen synker, senke avgiften slik at det kommer forbrukerne tilgode Styre vurderer  hele tiden for å kunne gi best mulig pris ift kost.

Borettslaget har tre mål med prissettingen ift regnskapet:

1. Forbruker skal ikke urimelig belastes over kosten av å lade,

2. Boretsslaget skal ikke gå i tap,

3. Vedlikehold og etablering av fler ladeplasser i fremtiden skal betales av de som lader.

Punkt 3 ordnes ved at borettslaget legger på noen øre ekstra ift hva som blir fakturert, hvorpå dette blir satt av i eget regnskap til fremtidige utgifter. 

Tidligere fakturerte borettslaget 500 kroner flatt uansett hvor mye eller lite man lader. Gjennomsnittlig ligger månedsfaktura nå på ca 350-400 kroner. Så selv om noen taper på den nye ordningen, så er den til fordel for flertallet. 

Borettslaget har  16 ladestasjoner. Ladestasjonene kan benyttes av alle som eier eller leier i borettslaget, men forutsetter selvsagt at brukeren er registrert i borettslagets portal. Gjester er ikke tillatt å lade.

For tilgang til ladestasjonene ber vi deg sende en henvendelse til  lynghaug.borettslag@gmail.com   

Merk e-post med «tilgang ladestasjon». Det er viktig at du oppgir ditt telefonnummer i e-posten. 

Når din epost og telefonnummer er registrert vil du få tilsendt link på din mailadresse, denne må du godkjenne. Dersom du har RFID ladebrikke for et annet anlegg kan du registere denne i ladeportalen  for våre easee ladestasjoner. Dersom du ikke har ladebrikke, kan denne kjøpes av borettslaget for 50kr.  Denne vil bli fakturert på første faktura.

Minner om at vi fortsatt har færre ladeplasser enn biler som skal lade, alle må derfor være flink å flytte bilen når den er ferdig ladet.

Hvilken kW-effekt er det på laderne?

Ladeeffekten vil maksimalt være 7,4KW 230V, 32A.

Blir ladeeffekten redusert når alle ladepunktene er i bruk?

Ja, ladeeffekten blir redusert når alle laderne er i bruk. Men når enkelte av bilene er ferdig ladet, vil effekten overføres til de andre bilene. Laderne fordeler tilgjengelig effekt likt mellom seg

Ladekabelen setter ofte begrensinger for hva bilen din kan ta imot av strøm?

For å få full ladeeffekt bør ladekabelen være av type: Type 2, 32A. Denne må du ha selv.

Hva skjer om jeg mister Easee key ladebrikken?

Du er avhengig av ladebrikken for å kunne lade. Easee key er en personlig ladebrikke, men kan brukes av alle som til vanlig lader bilen. Dersom kodebrikken forsvinner, kan du kjøpe ny Easee brikke på butikker som Power, Elektroimportøren for 49,- pr stykk. Eller bestille den hos styret for ca. kr 40. Du må da registrere din nye brikke i appen.

Jeg har garasje, kan jeg lade på ladeplass?

Ja. Husk å gi beskjed om at du har garasje når du søker om tilgang. Vi har en egen oversikt over de som har lov til å stå på ladeplass som Vestpark har tilgang til. Når du er ferdig med lading må du flytte bilen tilbake til garasjen.

Hva koster det å lade bilen?

Pr. kwh: Dagens pris står øverst på denne siden.

Vær oppmerksom på at prisen kan bli justert månedlig, ettersom spotprisen kan variere. Den til en hver tid gjeldende pris vil ligge på hjemmesiden.

Når og hvordan faktureres du?

Faktura blir ift forbrukt strøm i perioden. 

Planlagt avtale var akonto fast beløp hver mnd med avregning mot reelt forbruk hvert halvår. Etter første fakturering ser vi dog at det er så stort sprik i hvor mye alle lader for, at dette ikke er realistisk gjennomførbart. Inntil videre vil man derfor bli fakturert per mnd.

Lynghaug Housing Association has 16 point for charging of electric cars. These are available for use by anyone who lives in our appartments, os course provided you are registered as a user in our user portal.  Guests are not permitted to use the charging stations.

For access to the charging station send an application to  lynghaug.borettslag@gmail.com   

Make your email heading  «access to charging point». It is imperative that you provide your mobile number in the application as this is the basis for gaining access to the charging app.

Once your phone number is registrered you will be added to our portal, and we will provide you with an Easee key charging tag.

We would like to point out that we do not have sufficient charging points to allow every car one dedicated parking spot. Please be mindful of the need to share the charging points and remove your car when it is finished charging. 

What is the effect of the charging points?

Maximum 7,4KW 230V, 32A.

Will the charging effect be reduced when all the charging points are in use?

Yes. But the charging stations distributes the effect evenly between the points in use, and when a car is finished charging, the effect will be redistributed to the other points in use.

Your charger will often limit the effect your car can receive (how fast it charges).

For full charging effect you need a charging cable: Type 2, 32A. 

What happens if i lose the  Easee key charging tag?

You cannot charge your car without this tag.  Easee key your personal charging tag, but may be used by anyone who charges their car (I.e your neighbour may use your lost tag to charge their car if you lose it) It is therefore important that you get and register a new tag as soon as possible. You can buy a new charging tag at an electrical dealershiå like Power for 49,- per tag, og from the Housing Association for around 40,- (price may vary depending on our purchace price from our vendor). Register your new tag in the Easee app..

Can i charge my car if i have a garage?

Yes. Let us knor that you have a garage when you apply for access. We have a list of who is allowed to charge cars whis Vestpark has access to. When finished charging you must move your car back to the garage.

How much does it cost to charge my car?

Per. kwh:   Current cost is at the top of this page.

Please be aware that the price may be adjusted monthøy depending on the cost of electricity. Currentl price will aslways be announced on our website.

When and how do i pay for charging my car?

Payment per used kWh as per the monthly price. Monthly invoice will be delivered in your mailbox