Parkeringsregler

Borettslaget har automatisk skiltgjennkjenning ved inn og ut kjøring av borettslaget. For mer informasjon om løsningen, se her

 • For informasjon om parkering for håndtverkere, se her.
 • For informasjon om garasjer, se her.
 • For informasjon om lading av el-biler, se her. Beboere som ikke har lade-tillatelse har ikke lov til å parkere på designerte ladeplasser. 
 • For informasjon om gjesteparkering, se her. Beboere har ikke lov til å parkere på gjesteparkeringen!
 • Biler skal kun parkeres på oppmerkede parkeringsplasser. Parkering/stopp på fortau eller i rundkjøringer er forbudt, da dette kan hindre fremkomst for utrykningskjøretøy og bevegelseshemmede.  Slik parkering kan medføre borttauing. 
 • Biler må registreres i appen "Unum".  Parkering uten gyldig registrering kan medføre parkeringsbot. Vi tildeler ikke faste parkeringsplasser, så du har lov til å parkere på hvilken som helst parkeringsplass på vår eiendom foruten som nevnt i punkter over. 
  • Hver beboer kan registere 1 bil. Hvis du trenger 2 biler må du søke om parkeringstillatelse for bil nr.2 slik at vi åpner opp for registering av begge biler i appen. Bil nr.2 koster 170,- per mnd. Merk at vi har begrenset med parkering i borettsslaget, og dersom vi kommer til at det er utfordrende for folk å finne ledig parkering vil vi kunne trekke parkeringstillatelsen for bil nr 2. 
  • Hvis du bruker firmabil som bil 1 kan parkeringstillatelsen trekkes dersom vi går tom for parkeringsplasser.
 • Har du fått ny bil, bruker du midlertidig en annen bil? Da kan du selv bytte registeringsnummer i Unum-appen. 
 • Hvis du har gjester over lang tid kan du bytte ut din bil med gjestens bil. Vi utgir ikke ekstra parkeringstillatelser for langtidsbesøk. 
 • Alle kan parkere utenfor egen blokk i inntil 60  min for av/pålessing (flytting osv). Pass på å ikke blokkere for utstykningskjøretøy.  Etter 60 min kan du bli bøtelagt. 
 • Max lengde på bilen er 5,2 meter.
 • Dersom du trenger henger for en kortere periode ifm oppussing e.l kan du kontakte styret og få denne registrert i Unum. Henger regnes som kjøretøy og skal ikke stå utenfor blokken lenger enn 1 time. Ved registrert henger i Unum kan denne parkeres på beboerparkering.

Rules for parking

 • Regarding garages, see here.
 • Regarding charging of electric cars, see here. Residents without permit to charge are not allowed to park at charging stations.! 
 • Regarding visitors parking, see here. Residents are not allowed to park in visitors parking!
 • Cars shall only be parked in designated parking spots. Parking/stopp on sidewalks or in the roundabouts where you may hinder access for emergency vehicles is forbidden and may result in removal.
 • Cars must be registrerd in the app "Unum". Parking without valid registration may lead to parking fine. We do not have designated parking spots, you are free to park  any available spot on our property
  • Every resident can register 1 car. If you need 2 cars, you must apply for parking permit for car number 2. This costs 170,- per month. Please note that we do not have an abundance of parking spaces, and if we get t a point where we have trouble  finding available parking, permits for car 2 may be withdrawn.
  • If you use company car as your car 1, parking permit may be withdrawn if we run out of parking spaces. 
 • Do you have a new car, are you using a different car temporaily? Just change the registration number in the Unum app.
 • If you have a long term guest you can change your car for your guests car. We do not issue extra parking permits for long term guests.
 • You cam park outside your building for up to 60 min for on/off loading. Please ensure you do not block access for emergency vehicles when you do so. Past 60 minutes your car may be fined.
 • Maximum lenght of your car is 5,2 meters.
Klikk på bildet for å få det større

Notis om parkeringsbøter/ Regarding parking tickets

Du og dine gjester er selv ansvarlig for å følge parkeringsreglene. Disse er innført basert på erfaringer og er implementert for å sikre alles beste. Styret vil ikke hjelpe med å få kansellert bøter som følge av feilparkering. Vestpark, som ALLE andre parkeringsfirma, lever av bøtene de skriver. Klage på ilagte kontrollavgifter gjøres direkte til VestPark AS. Send de en e-post her. Husk å oppgi saksnummeret.  Vestpark informerer for øyeblikket om saksbehandlingstid på opptil 4 uker på klager.

You and your guests are responsible for following the parking rules. These have been implemented based on experience and are ment to ensure best possible parking for all. The Housing Association will not assist you or your guests in getting your ticket cancelles if you have violated the parking regulations. Vestpark, in the same way as ALL other ticketing copanies, live off of the tickets they write. Complaints regarding tickets are made directly to Vestpark Send them an email here. Remember to give them the case number from your ticket. Vestpark currently informs of a potential reply time for complaints for up to 4 weeks.