Garasjer skal kun eies av beboere i borettslaget.

Dersom du skal flytte og du ikke får solgt garasjen for seg selv,  skal denne følge leiligehten til neste eier. Borettslaget har automatisk skiltgjenskjenning ved inn og utkjøring i borettslaget. Alle som eier garasje må være registrert i appen UNUM for ikke å bli registrert som gjester av dette systemet. Kontakt styret for å få link til appen og registrer deg ihht skriv i linken.

Vedrørende spørsmål om kommunens planer for gang/sykkelvei i Dag Hammarskjølds vei og konsekvenser for garasjene.

Kommunen har tidligere hatt ute en høring om forslag om ny gang/sykkevel i Dag Hammarskjøldsvei, hvor forslaget ville medføre behov for å legge denne inn på borettslagets grunn på en slik måte at garasjene må rives. Dette har foreløpig kun vært ute til høring, kommunen har ingen konkrete, vedtatte planer per i dag. Planene inneholdt også mange forslag til utvidelser rundt Oasen, og de endringer som blir vedtatt er rimelig å anta å være flere år unna. 

Styret vil gi mer informasjon dersom dette kommer opp videre som tema fra kommunen.

Garasjer

Borettslaget har leid ut deler av eiendommen til 3 garasjelag. Borettslaget har ikke ansvar for salg, drift eller veldikehold av garasjer, dette sørges av garasjelagene selv som også har egne vedtekter. Hver enkelt beboer har mulighet for å kjøpe garasjer fra andre beboere. Verdien på disse, eller hva de er solgt for tidligere har desverre ikke styret oversikt over. Utover kjøpesummen vil garasjelagene fakturere eier for strøm og andre utgifter. Vi vil derfor, på vegne av garasjelagene, opfordre alle som overdrar eller kjøper garasjer om å melde i fra til garasjelaget at du er ny eier.

Eiere av garasjer har ikke rett på parkeringstillatelse på uteparkeringen, dersom du kjøper garasje må du melde i fra til styret. Eier av garasje kan stå utenfor blokk inntil en time i forbindelse med  av og pålessing (IKKE på oppmerket parkering). 

Vedr lading for biler med garasjeplass, se her.

Garasjelag 1: Sigrund Kristiansen DHV 25 skakris@online.no

Garasjelag 1 går fra første nedkjøring (telt fra Lynghaug skole) til andre nedkjøring, samt fra nr 51 til nr 55. garasjene er merket med tall.

Garasjelag 1 betaler grunnleie på 5520,- til borettslaget per år, kostnaden fordeles på garasje-eierene og faktureres direkte fra garasjelaget sammen med kost for strøm og evt vedlikehold. 

Vedtekter finner du her 

Garasjelag 2: Jorunn Lentføhr DHV 21 jele52@live.no

Garasjelag 2 går fra vaktmesterboden til første nedkjøring, samt 9 garasjer fra nr 51 som henger sammen med garasjene fra lag 1. Garasjene er merket med bokstaver.

Garasjelag 2 betaler grunnleie på 2880,- til borettslaget per år, kostnaden fordeles på garasje-eierene og faktureres direkte fra garasjelaget sammen med kost for strøm og evt vedlikehold.

Garasjelag 3: Arve Ask DHV 83 arve.ask@gmail.com

Garasjelag 3 går fra siste nedkjøring og helt til enden av borettslaget.

Garasjelag 3 betaler grunnleie på 2400,- til borettslaget per år, kostnaden fordeles på garasje-eierene og faktureres direkte fra garasjelaget sammen med kost for strøm og evt vedlikehold.

Dersom eiere av garasjer benytter vaktmester til assistanse ifm vedlikehold eller reparasjoner anses dette som innleie, og den enkelte eier eller garasjelaget vil faktureres for dette med 700,- timen. 

Garages

The Housing association har rented parts of the property to 3 garage teams. The association does not have any responisibility for sales, or maintenance of the garages, this is organized y the individual owners and the garage teams. Each garage team has their own set of rules. Every owner of an appartment within Lynghaug Housing Association may purchase garages from other owners. The value or cost from previous sales are not known to the Association. Apart from the purchase sum, the owner of the garage will be invoiced for electricity and other expences by the garage team. On behalf of the garage teams we therefore recommend to give notice to the team leader as soon as you purchase a garage. 

Owners of garages do not have rights to register their car in the Unum app, you therefore need to notify the Housing Association if you buy a garage. Owners of garages may park their car outside the garage for up to 60 minutes for on/off loading outside our building (NOT in marked parking). 

Regarding charging of electric car for owners of garages, see here.

Garage team 1: Sigrund Kristiansen DHV 25 skakris@online.no

Garage team 1 is from the first road in (counted from the school) to the second road in, as well as from no 51 tono 55. The garages are marked with numbers. 

Garage team 2: Eli Andersen DHV 21

Garage team 2 is from the janitor building to the first road in, as well as 9 garages from no 51, connected to the garages from team 1. The garages are marked with letters. 

Garage team 3: Arve Ask DHV 83 arve.ask@gmail.com

Garage team 3 is from the last road i to the end of the Houseing Association. 

Requesting help from the janitor for repairs or maintenance of your garage will be invoiced 700,- per hr.