Her vil det komme kontinuerlige oppdateringer og siste nytt. Se også vårt nye billedgalleri fra rehabliteringen.

Søndag 11.10.2020

En oppsummering av uken som gikk.

Installasjon av ventilasjon fortsette i nr 17. Vinduer er nå installert i alle leiligheter, med unntak av styrekontoret der man venter til etter gravearbeidet som skal gjøres rundt blokken. Fasadeplater har begynt å komme opp og kan ses på veggen mot skolen, selv om det ikke er så lett å få godt innsyn grunnet vær-nettet som henger foran.

*Rettelse 12.10.20 Det er en leilighet i nr 17 som ikke har fått vinduene skiftet pga beboers sykdom. Her blir det skiftet så snart det er anledning.

I 41 er installasjonen av vinduer startet, og det er gravd og støpt fundamenter til balkongene. Balkonger vil bli montert her om ikke så lenge.

På nr 39 er det full gang med installasjon av nye altaner på begge sider av bygget. Det siste fundamentet ble støpt. Når dette er herdet vil stillas settes opp rundt siste del av bygget, og fasade kan rives og reisoleres.

På 19/21 er sanering og reisolering tilnærmet ferdig.

35/37 er tidligere meldt med oppstart uke 43, denne uken har også 31/33 fått varsel om oppstart uke 44. For 23/25 er planlagt oppstart uke 48.

Torsdag 24.09.2020

Vi har i dag levert ut varsel om oppstart av fase 2. Markhus har et ønske om å starte rivingen av altanene på fase 2 blokkene tidligere enn planlagt, dette for å kunne grave og støpe fundamenter før markfrosten.  Riving starter i uke 43 med riving av altaner på nr 35/37, fortsetter med 31/33, dernest 23/25 og til sist 11-15. Det er kun riving av altaner, fasadearbeider vil komme senere.

Markhus jobber med installasjon av vinduer i de siste leilighetene i nr 17, og installasjon av ventilasjon er godt i gang. Hvis man vil se hvordan de nye vinduene og altandørene ser ut, i hvert fall utenfra, så anbefaler vi en tur bort å kikke.

Det forberedes nå til å rive stillas på nr 41, slik at arbeidet med å støpe nye fundamenter til balkonger kan påbegynnes der. Det planlegges også å starte installasjon av vinduer innen kort tid.

Det meldes at Balkongentreprenøren er planlagt å starte installasjon av balkonger på nr 39 sent i neste uke. Det er da kun snakkom balkongdekkene, ikke glasset. 

På nr 19/21 har man kommet langt i å ferdigstille isolasjon og utlekting på balkongsiden.

Det kan forventes at det blir jobbet på lørdager fremover, dersom det meldes oppholdsvær. Asbesten er siste barriere inn mot leiligheten, og det er derfor ikke optimalt å fjerne denne når det regner. Fremover vil det gjennomføres asbestsanering på nr 19/21 (soveromssiden) og på nr 39. 

Mandag 21.09.2020

I dag har BKK vært på nr 39 for å flytte strømskap. Strømmen har derfor vært avstengt store deler av dagen. Nå vil det startes arbeid med å støpe det siste fundamentet til balkonger,

I forrige uke startet rivearbeidene på nr 39 for fullt, og fortsetter denne uken.

På nr 17 har nå arbeidet med ventilasjon startet.

På nr 19/21 har det vært utført asbestsanering og isolering. Her ble det også jobbet litt på lørdag, da arbeiderne ønsket å bentte seg av oppholdsværet.

Skriv med tilvalg ble utlevert til alle blokkene i fase 1 i forrige uke. Dette finner man også her.  Det er kun mulig å bestille tilvalg for den fasen som er under rehabilitering.

Det har vært en del spørsmål og bekymring fra beboerne rundt asbestsaneringen. Vi har derfor laget en egen side med informasjon om dette, den finner du her.

Mandag 14.09.2020

Ny uke, nye muligheter,

I forrige uke kom de første vinduene på plass i nr 17.  Tre leiligheter fikk nye vinduer, her fra regnes det med å ta ca 1 etasje per uke som et minimum. Installasjon av ventilasjon starter også denne uken i nr 17. Utvendig arbeides det med å ferdigstille gesimsen, og det skal lektes ut de siste cm for å gjøre klar til påmontering av fasadeplater.

Nr 41 er også straks klar for installasjon av vinduer, og beboerne her kan vente seg varsel innen nær fremtid, trolig innen uken. Utvendig jobbes med samme ting som på nr 17.

På nr 19/21 starter er det planlagt oppstart av asbestsanering. Dette arbeidet vil ta litt lenger tid her enn på 17 og 41, da man pga kaldere vært vil være mer påpasselig med å etterisolere med en gang man tar av. Det har vært en utfordring i helgen med vann som dryppet inn i noen leiligheter via vinduene. Markhus kom på plass og tettet dette. De opplyser at det er tettemasse rundt vinduene som er morken, og når de ytre platene ble tatt av så har ikke disse klart å holde tett.

39 har ligget bakpå av ymse grunner, nå er det forventet at denne skal komme i full sving igjen. Montering av stillaser, samt riving av noe murstein som dukket opp på fasaden, foregikk i forrige uke. Fasaden vil nå rives i takt med montering av stillas. Her vil det også jobbes med å, så langt som mulig, re-isolere så fort som mulig etter at isolasjonen tas av. BKK har vært innom for å klargjøre flytting av kabel som er i veien. Når de har gjort dette blir det siste balkong-fundamentet støpt. Siden balkongene til nr 39 har ankommet lagerplassen, og fundamenter er på plass, vil Markhus på denne blokken montere balkongdekkene FØR montering av vinduer og ventilasjon. På denne måten håper vi også å ta igjen litt tapt tid, så ikke 39 igjen må stå og vente på 17 og 41. som ligger lenger bak med balkongforberedelsene.

Markhus melder at fase 1 nå vil få brev om tilvalg i posten. Dette vil også bli lagt ut på hjemmesiden. S

Onsdag 02.09.2020

Vi har hatt et møte med Rambøll og Markhus om fremdriftsplanen for fase 1 og 2.

Byggebransjen benytter i stor grad arbeidskraft fra øst-europa, og disse må sitte to uker i karantene hver gang de kommer til norge. Dette er ikke gjennomførbart for mange, og hele byggebransjen sliter med å få tak i folk. Det har på prosjektet vært forsøkt å hente inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, men kvaliteten er varierende, og tilgjengeligheten er ustabil. Markhus melder nå at de nå skal få låne en gruppe arbeidere fra to meget gode byggefirma (som har mangel på arbeid). 

Vi har nå mottatt fasadeplater, og vi har fått balkongdekkene som skal monteres på nr 39.

Nr 17

Skal egentlig være ferdig til 11. september, denne vil etter Markhus sine prognoser være ferdig i slutten av september/starten av oktober. Det er varslet om installasjon av vinduer og ventilasjon til leilighetene i fjerde etasje, og avtaler om spesifikke datoer vil bli gjort mellom Markhus og den enkelte beboer. Planen er å jobbe seg nedover etasje for etasje. Fasadeplater vil bli montert på veggeflater slik at det kun er rundt vinduer og balkong som gjenstår. Fasadeplater rundt vinduer blir montert når vinduene er skiftet og ventilasjonen er på plass. Fasadeplater rundt balkong blir montert etter at balkongen er heist på. Når vinder og ventilasjon er ferdig vil stillaset bli demontert slik at det kan dreneres rundt blokken, og støpes fundamenter til nye balkongsøyler.

Nr 41

Er på planen, og forventes å bli ferdig omtrent samtidig med nr 17. Samme metodikk gjennomføres her, men selv om installasjon av vinduer og ventilasjon vil starte noe senere enn på nr 17 så vil blokken ta igjen litt tid mot ferdigsstillelse av 17 da det ikke skal dreneres rundt blokken, kun støpes fundamenter.

Nr 39

Er godt etter planen. Utfordringen her er en høyspentkabel som ligger i veien for det ene nye fundamentet. Denne skal BKK flytte, men disse vil ikke gi oss noe tidspunkt for når de kommer. Vi har fått et estimat på ca tre uker. Markhus har støpt ferdig de syv andre fundamentene, det siste ferdigstilles i dag. Det vil da i slutten av uken graves igjen rundt fundamentene på baksiden av blokken og arbeidet med å sette opp stillaser starter. Det vil da forsøkes å sette opp stillaser på en slik måte at BKK får tilkomst til kabelen når de trenger det, men at rivearbeid og isolering kan bli gjort uhindret. Alle kluter vil da bli satt inn for å få fasade revet og avisolert, sanert asbest og reisolert. Hvis ingenting uforutsett dukker opp er det håp om at nr 39 kommer tilbake på planen og kan bli blokk 3 i fase 1 igjen. Og det er en mulighet, men ingen garanti, for at det startes med å heise opp balkongdekker der så fort det bygnignsmessig lar seg gjøre, da disse balkongdekkene har kommet (vi vet ikke hvorfor balkongsentreprenøren har valgt å lage dekker til nr 39 først). Fom neste uke kan det derfor forventes mye arbeid på nr 39.

Nr 19/21

Ligger godt foran planen. Pga problemer med nr 39 er arbeider satt igang med 19/21. Siden det også er mye lettere å jobbe med en lang rett flate, enn de kantete småblokkene, så har arbeidet her gått veldig raskt. 

Dersom Markhus klarer å få satt inn de tiltakene de selv ønsker for å hente igjen tapt tid på nr 39 kan vi klare fase 1 til planlagt tid, altså 11. november. Vi vil igjen minne beboerne om at vi har en kontrakt med Markhus som maks tillater en forsinkelse på totalt 28 dager, og denne måles per fase. Det vil si at hvis fase 1 skulle bli 15 dager forsinket på fase 1, hvis de ikke klarer å ta igjen den tiden, så har de bare 13 dager igjen de kan bli forsinket på de neste 4 fasene. Dette er selvfølgelig såfrem ikke de har søkt om godkjenning av forsinkelsen pga urimelige uforutsette eventer de ikke kan belastes. Etter 28 dager påløper døgnmulkt. Så Markhus gjør til enhver tid sitt ytterste for å holde den planen vi har satt, Det kan også nevnes at Markhus gjør en veldig god jobb i å, til enhver tid, forsøke å finne løsninger på utfordringer som ikke skal medføre ekstra kost for borettslaget. 

Fase 2

Ihht planen skal det være overlapp mellom fasene. Det vil si at den første blokken i fase 2 påstartes mens siste blokken i fase 1 ferdigstilles. Dette er planlagt til november per dagens plan. Markhus har fremlagt et ønske om å muligens starte riving av altaner tidligere enn planlagt, da muligens på flere av fase 2 blokkene. Dette er for at de skal få laget nye fundamenter til balkongene før verste vinteren, og spare inn tid på folk som eller bare går og venter på neste jobb. DERSOM dette blir aktuelt så vil det bli gitt minimum 1 måneds varsel. Fase 2 består av husnummer 35/37,  23/25, 31/33 og 11-15.

Mandag 17.08.2020

Vinduer for nr 17 er som nevnt ankommet. Disse står under nr 19/21, og kan beskues der om man er nysgjerring, der står også de nye skyvedørene til altanene. Man kan nå se at det monteres gipsplater på nr 17, som er siste steget før fasadeplatene kan påmonteres. Nå skal det klargjøres for installasjon av nye vinduer, Markhus jobber med infoskriv til beboerne, dette blir sendt ut snart med to ukers varsel.

Nr 41 kom langt med isoleringen i forrige uke, og har i stor grad ferdigisolert eller klargjort for ferdigisolering på to av veggene.Arbeidet her fortsetter denne uken.

Markhus melder at nr 39 nå er litt bak planen pga at geologen som skulle undersøke grunnen ikke var tilgjengelig i ferien. Dette forventes ikke å ha innvirkning på total fremdriftsplan, ettersom man da har lagt inn arbeidsinnsatsen på nr 19/21 i stedenfor, og denne nå ligger før planen. Markhus har nå fått tilbakemelding fra geolog om alternative løsninger for fundamenter, og disse skal nå utredes og installeres.

Det ble i sommer oppdaget ytterligere asbest på nr 41 enn det som vi var klar over. Dette er asbest som lå i taket på den gamle balkongen. Grunnen til at vi ikke visste om dette er fordi det ved asbestbefaring ble tatt utganspunkt i at alle blokker av samme typen var like. Det er ikke funnet asbest i balkongtaket på nr 17 eller 39. Det kan dog ikke utelukkes at man vil finne flere slike tilfeller av uoppdaget asbest. Asbesten skulle vært fjernet ved forrige rehabilitering, desverre har det den gangen ikke vært god nok kvalitetskontroll av byggearbeidet, og blokkene våre viser at det ble tatt mye snarveier. Det må presiseres at dette ikke har utgjort en fare for de som bor i nr 41. Asbestplater i seg selv er ikke farlig, det er støvet hvis man knuser de som er farlig. Derfor forsøker også saneringsarbeiderne å ta ned platene i mest mulig hel tilstand. 

Det vil innen kort tid bli gitt varsel om installasjon av balansert ventilasjon. Her, som for alt annet arbeid, vil det gis to ukers varsel. rekkefølgen for installasjon er samme som for fasen, altså 17, så 41, så 39, så 19/21. En uke før installasjonen vil man bli kontaktet av Markhus som vil komme på befaring. De vil da kartlegge din leilighet ift at alle har litt forskjellig innredning, og de vil forklare hva du får installert og hvordan arbeidet skal foregå hjemme hos deg. Du vil også få beskjed om hva du trenger å gjøre for å gjøre klart for installasjonen, hvor det må ryddes vekk. Installasjonen er forventet å ta ca en uke totalt, inkl selv monteringen og tømrerarbeid for å gjøre alt pent i stand etterpå. Installasjon av vinduer og installasjon av ventilasjon vil ikke nødvendigvis skje i samme periode.

Markhus melder at produksjon av altanene går etter planen, og at de første vil ankomme borettslaget i månedsskiftet. Fasadeplatene forventes også innen kort tid.

Tilvalgene som vil bli tilbudt beboerne er snart klare for utsendelse. Vi vil legge tilvalgene på hjemmesiden slik at alle kan se. Men det vil kun være mulig å bestille tilvalg når blokken man bor i er eller har vært under rehabilitering. Dette er for å sikre orden i sysakene, mye kan skje på to år, hvor de som bestilte kanskje ikke bor der lenger, eller ikke har råd til tilvalget men ikke husker at de har bestilt. 

Alle ekstratjenester som bestillles ifm rehabiliteringen blir fakturert til borettslaget, og vi vil viderefakturere til den enkelte beboer.

Tirsdag 11.08.2020

En liten statusoppdatering:

Nr 17 er i full gang med påforing og etterisolering. Denne uken startes montering av utvendig gips og utlekting og klargjøring for utskifting av vinduer og montering av nye fasadeplater.

Nye vinduer har startet å ankomme fra fabrikken, de første fasadeplatene forventes også innen nær tid.

Nr 41 ble ferdig sanert for asbest fredag forrige uke, så det er nå klart for å starte på isolering her.

Drenering og isolering rundt grunnmur og riving av altaner på nr 39 ble foretatt i fellesferien. Det er satt opp noe stillas, men fasadearbeidene her kommer senere ift de andre tre blokkene da denne blokken har behov for ekstra hensyn mtp ekstrem fukt i grunnen, særlig mot plenen. Det er derfor her nødvendig å prioritere å etablere nye fundamenter til balkongene her, før stillas settes opp. Det er gravd rundt blokken for at geolog skulle kontrollere grunnen, og det utarbeides nå planer for hvordan vi kan sikre gode fundamenter til altanene. Arbeidet med fundamentene har blitt noe hindret av strømkabler som er uhensiktsmessig plassert der vi trenger å legge fundamentene. Vi har derfor måttet vente på at BKK skulle gjøre befaring (de eier kablene) og legge en plan. Denne befaringen er gjennomført i dag, og BKK har lagt frem forslag til flytting av kablene.

Når fundamentene er på plass på nr 39 vilstillaser monteres og fasaden rives som på nr 17 og 41.

Altaner er revet på 19/21, og det monteres stillas rundt blokken. Rivearbeidet på fasade er påbegynt denne uken.

Det er fortsatt litt utfordringer med å ha full drift pga ferieavvikling, men de folkene som er tilgjengelig settes i drift der det er mulig. Det kan derfor se ut som at det jobbes usammenhengende på de forskjellige blokkene, men det er en logikk bak det som skal søm skal sørge for at vi holder fremdriften i prosjektet.

Vi kommer med mer informasjon senere denne uken da vi skal ha et møte med Markhus på torsdag.

Fredag 17.07.2020

Fra og med neste uke er det full guffe på rehabiliteringen igjen. Noen vil kanskje lure på om de har hatt ferie, for det har vært godt med aktivitet selv om noen har hatt fri. Fasaden på nr 41 er revet, og det jobbes nå med å lukke igjen etter omfattende gravearbeidet rundt nr 39 ifm drenering.

I dag startet arbeidet med sanering av asbest på nr 17. Dette er varslet med lapp ved ytterdøren, og lapper på vinduer. Alle vinduer innenfor saneringssonen blir teipet igjen. I går var også dagen da beboere i nr 19/21 kunne flytte altanmøbler til container for oppbevaring.

Neste uke skal tømrerene følge etter der saneringen er ferdig og starte med å lekte ut fasaden. Dette gjør de fordi isolasjonen som skal monteres på er tykkere enn den gamle isolasjonen, så da må vi bygge ut fasaden litt for å få plass til dette.. Når gravingen er ferdig på nr 39 vil stillasene monteres opp der, og så går de i gang med riving av fasade. For 19/21 er det planlagt å starte riving av altaner ila neste uke.

For ventilasjon jobber vi nå med de siste detaljene, dette arbeidet vil trolig starte i august. Vi har hatt et par spørsmål til leverandøren som vi ikke har fått avklart enda pga ferieavvikling.  Vi legger nå ut litt informasjon om ventilasjonen på hjemmesiden ila de nærmeste dagene, og så kommer detlajene etter hvert.  Det er ikke alle detaljer som er enkle å forklare i skrivt, så når vi har fått installert ventilasjon i den første leiligheten vil vi ta bilder for å illusttrere, og dermed unngå frustrasjon og misforståelser. 

Fredag 19.06.2020

Sommerferie for rehabiliteringen er nå planlagt til uke 27 til 29, med redusert aktivitet, men ikke stans. Rivearbeider på nr 17 vil fortsette og det er planlagt å drenere rundt nr 39.  

Ventilasjonssystemet er forventet ferdig designet i neste uke, og det vil da trolig varsles til de første leilighetene om installasjon.

Det er flere som har stilt spørsmål om hva som skal gjøres med stikkontakt og/eller Get-sentral som står under vinduet mot altanen,. Dette håndteres av Markhus når rehabiliteringen kommer itil din blokk, de er i dialog med Get. Du trenger derfor ikke gjøre noe med dette selv.

Mandag 15.06.2020

Denne uken vil det jobbes med å få opp stillaser og starte fasadearbeider på 17 og 41. Nr 39 vil starte riving av alataner neste uke.

Det gjennomføres inspeksjoner av utvalgte leiligheter i firkantlokkene for å planlegge ventilasjonen, da firkantblokkene er de de leiligehtene som flest har bygget om.

Torsdag 11.06.2020

OPPDATERING. Ref paragraf under. Arkitekten har fått noen tegninger av balkonger for langblokkene og har gitt oss oppdaterte bilder fra de midtre balkongene. Se link i paragrafen nedenfor.

På grunn av veldig mye spørsmål om å få se hvordan langblokkene vil se ut har vi valgt å legge ut de første tegningene vi mottok på disse. Merk da at det mangler balkonger og søyler,  samt at det ikke er modellert skyvedør til altanen enda i disse tegningene. Men de vil gi en god indikasjon på hvordan din blokk vil se ut. De finner du på egen side for tegningene.. Vi har lagt ut bilde av fargene her. Og det er bare å holde øye med veggen på vaktmesterbua, der vil prøveplatene komme så snart vaktmester når å henge de opp.

Observante beboere "fersket" i går noen i å kaste privat avfall i containeren til Markhus. De det gjelder ble tilsnakket og fjernet igjen sine ting. Vi vil igjen minne om at det ikke er tillatt å kaste ting i disse containerene. Det er strenge regler for sortering på en byggeplass, og det du mener "bare er treverk" er ikke nødvendigvis bare. I tillegg  vil det bli veldig kostbart for Markhus hvis alle kommer og kaster ekstra ting i containerene.  Det er viktig at vi repekterer byggeplassen og de regler som den må følge.

Tirsdag 09.06.2020

Det er i dag startet riving av altaner på nr 41.

Vi vil minne alle om å ikke ta snarveier under sperrebånd som er satt opp. De er der for deres sikkerhet.

Styret har i dag mottatt prøvestykker av fasadeplatene. Vaktmester vil hjelpe oss med å finne en lur måte å få disse hengt opp, slik at alle kan få tilgang til å se på de og få en tanke om fargene.

Vi vet det er mange som venter på tegninger av sine blokker. Vi ber om tålmodighet, de vil komme snart. Akkurat nå ligger tegningene hos balkongentreprenøren for å tegne inn balkonger. Dette er en meget omstendelig jobb fordi tegningene skal brukes til å sette balkongene i produksjon, så det må være nøyaktig ned på milimeteren. Dette tar derfor litt lenger tid enn forventet, og vi må la balkongentreprenøren få prioritere å lage ståltegninger til produksjon fremfor å gi oss tegninger. Men tegninger av LV-blokkene (alle langblokkene untatt langblokken og 71/73) er forventet ferdig innen ca en ukes tid. Vi vil legge ut så fort vi får de.

Estimert fremdriftsmetode vil være som følger:

  1. Altaner rives
  2. Stillas settes opp på alle fire sider
  3. Fasade rives
  4. Asbestsanering/fjerning av isolasjon iverksettes (Dette vil foregå etasje for etasje da vinduer skal sperres og det er strenge krav til tetting av stillasene mot andre etasjer slik at ikke noe støv og tull skal slippe ut)
  5. Re-isolering (her kan det være forskjell på byggene som blir tatt om sommeren og de som blir tatt om vinteren men om vinteren vil etasjen som er sanert bli re-isolert før man går videre til neste etasje.
  6. Nye vinduer
  7. Ny fasade
  8. Nye altaner

Innimellom her kommer også ventilasjon, men det vil foregå samtidig med annet arbeid, 

Det utføres nå kontrollmåling av vinduer, og når disse er bestilt vil vi få oppgitt målene slik at beboerne kan planlegge solskjerming. 

Mandag 08.06.2020

Styret skal i morgen i møte med leverandør av balkonger sammen med Markhus, for å enes om de siste detaljene, sånn som hvor mye glass som skal være opalisert (frostet), hvor høye rekkverkene skal være og denslags. Balkongleveandøren har siden oppstart gjort finberegeninger, målinger og planlagt struktur og design, og altanene vil nå gå i produksjon. 

Fremdriften på riving går videre som planlagt, nå er de snart ferdig med å rive altaner på nr 17, og skal videre rive på nr 41 ila denne uken.

Markhus jobber også med å sette sammen tegninger av balkongene sammen med sine tegninger av byggene, slik man kan se på tegningen vi fikk av firkantblokken i forrige uke. Vi får oversendt så snart de er klare.

Styret og Rambøll har også overlevert kommentarer til Markhus på det foreslåtte ventilasjonssystemet i forrige uke, og Markhus jobber nå videre med sin underleverandør med å videreutvikle dette.

Byggeleder fra Rambøll, som er borettslagets representant på byggeplassen, går jevnlig runder og sjekker at alt blir gjort ihht lover og regler. Han har god kommunikasjon med Markhus sin representant. Det er opprettet et avviksprogram der vi (ved Rambøll) og Markhus kan melde avvik på byggeplassen, slik at dette er en ryddig og god prosess. Det har foreløpig ikke vært noen alvorlige avvik, men det er gitt noen kommentarer om rydding av annleggsplassen. Markhus er alltid raskt ute for å rette opp og ta til seg de kommentarer som kommer, og tar det videre med sine underleverandører.

Torsdag 04.06.2020

Vi har mottatt den første tegningen, som viser nr 41. Vi har nå lagt ut denne her, som en smakebit på det som kommer. Vi vil legge inn videre her etterhvert som vi får resten av tegningene.

Vil påpeke  følgende:

1. Vi vil ikke få tegninger for hver eneste blokk. Vi har mange blokker med veldig liten forskjell,. Det vil komme bilder fra alle de forskjellige typer blokker (vi har tre forskjellige) og med de tre forskjellige fargene.

2. Vi vil vurdere å henge opp i oppgangene dersom vi ser dette som hensiktsmessig.

3. Det er viktig å ikke henge sed for mye opp i fargenyanser på tegningene. da det ikke er mulig å gjenskape 100% i en tegning. Vi vil som tidligere nevnt derfor få prøvestykker på fasadeplater og vindus/balkongrammer som vi vil henge opp ved vaktmesterbuen slik at man kan få sett de faktiske fargene. Ta tegingene derfor som indikative

Tirsdag 02.06.2020

Pinsen er vel overstått og det er på tide å jobbe igjen. I dag når vi enda en milepæl ved at rivearbeidene starter. Containere skal på plass foran nr 17, og saneringsarbeidere er allerede i gang med planlegging av avfallssortering. Det myldrer av byggearbeidere i Lynghaug borettslag i dag, og det kiler litt i magen. Nå krysser vi fingrene for at alt går glatt og at det ikke dukker opp noen overraskelser når de river.

Desverre ser vi at ikke alle har overholdt fristen om å fjerne eiendeler fra altanene, noe som har medført forsinkelser i dagens arbeid. Dersom eiendelene ikke fjernes vil de heretter bli løftet av altanen med kran og satt på plenen. Dersom beboer ikke fjerner de derfra vil vaktmester kjøre disse til BIR, og beboer blir fakturert borettslagets kost. Det er leit at vi må ty til dette for å holde fremdrift i rehabliteringen, vi er alle medansvarlige for å sørge for at  arbeidet går etter planen. Vi håper dette vil bidra til at slike forsinkelser unngås fremover.

Det er i dag gitt ut nytt infoskriv til Fase 1-blokkene. Dato for riving av altaner på nr 39 er nå satt til 22 juni, mens nr 19/21 trolig blir tatt etter sommeren, foruten kanskje noe stillas og fasadearbeider. Man vil også starte dreneringsarbeid ved nr 39 før ferien.

De første nye altanene er estimert ferdig produsert i slutten av august eller starten av september.

Torsdag 28.05.2020

Alle kommunale tillatelser er nå på plass og nå går vi over fra forberedelser til selve rehabiliteringen. Som varslet til nr 17 vil Markhus starte riving av fasade og balkonger tirsdag 02. juni.

Det opprettes nå lagerområder på et par steder nord i borettslaget. Alle lagerområder blir inngjedet og det er ikke tillatt å oppholde seg innenfor gjerdet uten tillatelse fra Markhus.

Det vil også nå frem mot rivingen på 17 og 41 bygges "portaler" til inngangene som skal sikre trygg ferdsel til og fra blokkene.

Vi har mottatt forslag til balansert ventilasjonsystem fra Markhus og deres underleverandør. Dette er nå oversendt til ventilasjonsrådgiver i Rambøll for vurdering. Når Rambøll og styret har kommet til enighet med Markhus om ventilasjonsanleggets utforming vil vi komme med mer informasjon om dette. Det er vanskelig å gi noen eksakt tid, men innen noen få uker. Alle vil få mulighet til å se hvordan det blir før det installeres. Når vi utgir tegningene er det også viktig å huske på at deres design er basert på tegninger av blokkene, som viser leilighetenes planløsning slik de opprinnelig var. Det er veldig mange som har bygget om, og det vil derfor bli behov for individuelle tilpasninger til hver leilighet. Refererer til det vi har skrevet tidligere om at Markhus vil gjøre installasjon i noen få leiligheter først, dette er nettopp for å kartlegge hvor store forskjellene er og hvor lang tid de gjennomsnittig vil bruke når de må tilpasse til hver leilighet. Det vil komme mer informasjon om dette etterhvert slik at alle kan få et inntrykk av hva de kan vente seg.

Vi har fått første utkast av tegninger på blokkene. Styret har gitt kommentarer tilbake og tegningene er videresendt til balkongleverandør for inntegning av balkonger. Vi er opplyst at disse har frist for levering tilbake til Markhus i dag,  hvorpå vi da vil motta de snarlig etterpå. Dersom det ikke er videre kommentarer på tegningene vil vi legge disse ut på hjemmesiden. Det er også bestilt prøver av fasadeplatene, og når disse er mottat vil vi lage til et arrangement ved vaktmesterbua hvor man kan se tegningene sidestilt med fasadeplatene slik at man får et godt inntrykk av farger.

Fredag 22.05.2020

Etter å har gjort litt forberedelser i startfasen ser man nå at det av logistikkhensyn vil være mest praktisk å starte med nr 17 (F6) og nr 41 (F4). Nr 41 er altså skjøvet litt frem i tidsplanen, mens nr 19/21 (LV10) og nr 39 (F5) er skjøvet litt tilbake.

Det kan dog forventes fra og med nå at fasadearbeider kan starte på enhver blokk i fase 1.

Nr 17 og nr 41 bes nå om å forberede fjerning av altaner. Det vil si å ta ned alt personlig pynt og installasjoner som ikke er en del av altanens design. Frist for å ha ryddet altanen for nr 17 er 2. juni, tilsvarende 7. juni for nr 41.

Det er fellesferie i uke 28-30. Det er ikke 100% avklart enda, men per nå antas det at byggeplassen stenges ned minst to uker, kanskje alle tre. Nå vi vet endelig beskjed vil det bli gitt beskjed på hjemmesiden.

Pga lang leveringstid på vinduer kan det forventes at det ikke vil være installasjon av disse før etter fellesferien.

For ventilasjon er det mulig at en gruppe beboere blir kontaktet for installasjon av ventilasjon før sommerferien. Det vil bli gitt minst to ukers varsel..

Når man har leveringsdato på vinduer, samt fått gjort installasjon av ventilasjon i noen leiligheter, vil det være mulig å lage en mer detaljert plan for innvendige installasjoner for alle leilighetene.

TIrsdag 12.05.2020

I dag vil det bli lagt fundamenter for brakkeriggen foran superblokken. I morgen kommer selve brakkeriggene, og senere i uken blir disse da koblet til vann og avløp. Dersom brakkene har vinduer mot superblokken vil disse bli dekket med kryssfiner for å hindre innsyn mot blokken, men brakkeriggen skal kun være 1 etasje høy. Det vil i forberedelse til i morgen bli satt ut sperrer på noen parkeringsplasser for å sikre tilkomst for brakkene, langs veien mot superblokken. Brakken er såpass lang at den vil sperretilkomstveien inn mot inngang 47, men de andre inngangene til langblokken vil være tilgjengelig.

På torsdag kommer geolog og foretar grunnundersøkelser i hele borettslaget. Han skal søke etter rør og ledning i bakken (så vi ikke graver over disse ved en feil) og vil trolig spraye litt for å merke rørbaner, samt ta en del bilder. Geologen vil også gjøre undersøkelser av grunn for å b\planlegge nye fundamenter til balkongene dette vil bli større, bredere fundamenter som vil hindre siging av balkongene.

Balkongentreprenøren vil i nærmeste fremtid gjennomføre måling av alle balkongene på blokkene i fase 1, altså 17, 19/21, 39 og 41. Dette vil bli gjort fra utsiden. Det vil være muligheter for at de vil komme inn på din alatn for å gjøre undersøkelser, ved boring eller fjerning av plater eller plank, da de er ute etter å verifisere festepunktene for de nye balkongene. Det vil ikke vare lenge per balkong.

Da de som bygger bruker blokkenes bygg-benevnelse og ikke husnummer, vil vi henge opp lapp i hver blokk med hvilket byggnummer din blokk har. Da blir det lettere å følge med på informasjonen.

Mandag 11.05.2020

I dag starter fase 1 av rehabiliteringen, se her for hvilke blokker som er med i de forskjellige fasene.

Slik vi er opplyst vil det starte med oppsett av stillas på sidene uten balkong på nr 17 og nr 41. Dette for at de skal begynne noe arbeid med gavlene. Det skal gjøres en del drenering og grunnarbeid, eks rundt 39, derfor kommer det ikke stillas der med en gang.

Det er stilt en del spørsmål rundt hvor det legges masse for anleggsveier. Her ser vi at det har vært en misforståelse mot han som kjører ut fyllmassen, og det er lagt ut grus på litt senere faser enn det vi hadde sett for oss. Vi har nå snakket med Markhus og De som legger ut massen og er enige om at arbeidet skal foregå i nordre halvdel av borettslaget. De skal nå prioritere å klrgjøre for brakkerigger foran superblokken.

08.05.2020

Styret har fått utkast av nye tegninger av blokkenefor kommentar. 

Markhus informerer at stillasarbeider vil begynne mandag 11.05.2020 og bygging av brakker vil skje tirsdag.

21.04.2020

Vi hadde nytt møte med Rambøll og Markhus for å diksutere aksjoner fra sist møte. Vi har fått og godkjent nedbetalingsplan, altså hvordan Markhus skal få betalt underveis, og vi har diskutert litt rundt fremtidig Envoa søknad for balansert ventilasjon. Her har det vært litt vanskelig å få konkrete beskjeder fra Enova om hvordan vi kan søke, så vi har nå fått en deidkert saksbehandler som skal kommunisere med Rambøll om dette.

10. mai har også blitt satt som offisiell oppstartdato. Da vil brakkerigger og lagerplasser komme på plass, stillaser blir satt opp og rivearbeider begynner. Vi har også blitt enige om en fremdriftsplan for blokkene.

VI har snakket om tilvalgt og her vil Markhus komme med mer informasjon til beboerene. Følg med under egen sak på hjemmesiden vedr dette.

16.04.2020

Styret har i dag gjennomført møte med Rambøll og Markhus for å diskutere veien fremover. Markhus vil sende ut en informasjonsskriv om hva dere kan forvente skal skje fremover og litt om byggeplassen. Styret vil få tegninger av blokkene ca 10. mai for godkjenning. Farger og form vil følge noenlunde det samme som i forprosjektet, men Markhus er gitt frihet til å foreslå fargetoner og løsninger som de emner vil være fordelaktige for oss.

Markhus vil nå søke ansvarsrett til kommunen slik at alt det lovmessige er på plass. Dette tar inntil tre uker å få godkjent. Når den da er på plass i midten av mai vil de sette i gang med en gang med å sette opp brakkerigger, stillas og avfallshåndtering, og begynne rivingen. 

Vi skal ha et nytt statusmøte neste uke.

07. April 2020

Det er i dag levert ut informasjon i postkassen til alle andelseiere om rehabiliteringen og nye husleier. Rambøll, Markhus og styret vil gjennomføre videomøter 16. og 21. april for å diskutere veien videre. Dette blir første gang styret hilser på representantene fra Markhus, da disse tidligere har kommunisert med oss via Rambøll. 

Overskrift